Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số có đáp án (Thông hiểu)

  • 1820 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Quan sát đồ thị ta thấy: limx+y=+;limxy= nên a > 0


Câu 2:

Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Quan sát đồ thị ta thấy: limx+y=;limxy=+ nên a < 0


Câu 3:

Nếu điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bậc ba nằm ở trục hoành thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số bậc ba luôn có: yCD>yCT nên nếu yCT=0yCD>0

Do đó điểm cực đại nằm phía trên trục hoành


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có hai cực trị cực đại, cực tiểu thỏa mãn yCD.yCT=0. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án B

yCD.yCT=0yCD=0yCT=0 hay một trong hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên trục hoành.

Khi đó đồ thị hàm số chỉ có 2 giao điểm chung với Ox


Câu 5:

Cho hàm số bậc ba y = f(x) có hai điểm cực trị thỏa mãn: yCD.yCT>0. Khi đó đồ thị hàm số có mấy điểm chung với trục Ox?

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số có 2 cực trị thì có bảng biến thiên ở các dạng sau:

Quan sát BBT ta thấy:

Nếu yCD.yCT>0 thì yCD>0;yCT>0 hoặc yCD<0;yCT<0, do đó đường thẳng y = 0 chỉ cắt đồ thị hàm số tại duy nhất 1 điểm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận