Trắc nghiệm Logarit có đáp án (Nhận biết)

  • 2604 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Logarit cơ số a của b kí hiệu là:

Xem đáp án

Số logab gọi là Logarit cơ số a của b.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Logarit cơ số 2 của 5 được viết là:

Xem đáp án

Logarit cơ số 2 của 5 được viết là: log25

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Điều kiện để logab có nghĩa là

Xem đáp án

Điều kiện để logab có nghĩa là: 0<a1,b>0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điều kiện để biểu thức log23-x xác định là

Xem đáp án

Để biểu thức log2(3-x) xác định thì 3-x>0x<3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho a>0;a1,b>0, khi đó nếu logab=N thì

Xem đáp án

Cho a>0;a1,b>0, khi đó nếu logab=N thì aN=b

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Kiệt

Bình luận


Bình luận