Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Phương trình,công thức nghiệm của phương trình bậc hai(phần 2)

  • 925 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn

Xem đáp án

Phương trình bậc hai một ẩn (hay gọi tắt là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng ax2 +bx + c = 0 (a  0) trong đó a, b, c là các số thực cho trước, x là ẩn số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Có bao nhiêu phương trình trong các phương trình dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn: 2x2 + 1 = 0; x2 + 2019x = 0; x +x 1 = 0; 2x + 2y2 + 3 = 9; 1x2+x +1 =0.

Xem đáp án

Phương trình x +x− 1 = 0 có chứa căn thức bên không là phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình 2x + 2y2 + 3 = 9 có chứa hai biến x; y nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình 1x2+ x + 1 = 0 có chứa ẩn ở mẫu thức nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình 2 x2 + 1 = 0 và x2 + 2019x = 0 là những phương trình bậc hai một ẩn.

Vậy có hai phương trình bậc hai một ẩn trong số các phương trình đã cho.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a 0) có biệt thức=b24ac. Phương trình đã cho vô nghiệm khi:

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai một ẩn

ax2 + bx + c = 0 (a 0) và biệt thức = b2 – 4ac

TH1: Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm

TH2. Nếu = 0 thì phương trình có nghiệm

kép x1 = x2 =b2a

TH3: Nếu > 0 thì phương trình có

hai nghiệm phân biệt x1, 2 =b±Δ2a

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho phương trình ax2+bx+c = 0 (a0) có biệt thức =b24ac>0, khi đó, phương trình đã cho:

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai một ẩn

ax2 + bx + c = 0 (a0) và biệt thức= b2 – 4ac

TH1: Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm

TH2. Nếu = 0 thì phương trình

có nghiệm kép x1 = x2 =b2a

TH3: Nếu > 0 thì phương trình

có hai nghiệm phân biệt x1, 2 =b±Δ2a

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho phương trình ax2+bx+c= 0 (a0) có biệt thức=b2  4ac > 0, khi đó, phương trình có hai nghiệm là:

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai một ẩn

ax2 + bx + c = 0 (a 0) và biệt thức = b2 – 4ac

TH1: Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm

TH2. Nếu = 0 thì phương trình

có nghiệm kép x1 = x2 =b2a

TH3: Nếu > 0 thì phương trình

có hai nghiệm phân biệt x1, 2 =b±Δ2a

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận