Trắc nghiệm Toán 9 Bài Ôn tập chương (có đáp án): Hệ thức lượng trong tam giác vuông (phần 2)

  • 1255 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A, chiều cao AH. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta thấy AH. BC = AB. AC nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

 

Chọn câu sai.

Xem đáp án

+ Xét tam giác AHB vuông tại H có sin B = AHAB nên A đúng.

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có cos C = ACBC nên B đúng.

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có tan B = ACAB nên C đúng.

+ Xét tam giác AHC vuông tại H có tan C = AHCH nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu đúng nhất. Nếu α là một góc nhọn bất kì, ta có:

Xem đáp án

Nếu  là một góc nhọn bất khì thì sin2 α+cos2 α=1tan α.cot α=1;

nên cả A, B, C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho α;β là hai góc nhọn bất kì α<β . Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Vậy A, B, D sai, C đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tính giá trị của x trên hình vẽ:

Xem đáp án

Xét tam giác MNP vuông tại M, có MKNP ta có MK2=NK.PK (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận