Trắc nghiệm Toán 9(có đáp án)Dạng 4: Vị trí tương đối của hai đường thẳng

  • 1655 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0) cắt nhau khi:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0)  d ct d  a a

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0) trùng nhau khi:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0)

d trùng d’  a=a'b=b'

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0) có a = a và b b. Khi đó:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a 0)

+) d // d’  a=a'bb'

+) d ct d  a  a

+) d  d  a=a'b=b'

+) d  d a.a = 1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0) có a a’. Khi đó:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng d: y = ax + b (a  0) và d: y = ax + b (a  0)  +) d ct d  a  a

Đáp án cần chọn là: C    


Câu 5:

Cho hai đường thẳng d: y = x + 3 và d: y = 2x. Khi đó:

Xem đáp án

Ta thấy d: y = x + 3 có a = 1 và d: y = 2x có a = 2

 a  a (1  2) nên d cắt d’

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận