Trắc nghiệm Chương 3: Ôn tập chương III có đáp án

  • 947 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biết hệ phương trình 2x+by=abx+ay=5 có nghiệm x = 1; y = 3. Tính 10(a + b)

Xem đáp án

Đáp án B

Thay x = 1; y = 3 vào hệ ta có

2.1+b.3=ab.1+a.3=5a3b=23a+b=53a9b=63a+b=510b=13a+b=5b=110a=1710

Vậy a=1710;b=110 thì hệ phương trình có nghiệm  x = 1; y = 3 10(a + b) = 16


Câu 2:

Biết hệ phương trình 3ax+y=b2ax2by=3 có nghiệm x = −1; y = −2. Tính 14(a – b)

Xem đáp án

Đáp án C

Thay x = −1; y = −2 vào hệ ta có:

3a1+2=b2.a12b2=33a2=b2a+4b=3b=23a2a+423a=3b=23a14a=11a=1114b=23.1114a=1114b=1514

Vậy a=1114;b=514 thì hệ phương trình có nghiệm  x = −1; y = −2

 14(a – b) = −16


Câu 3:

Cho hệ phương trình x+2y=m+32x3y=m (m là tham số). Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x + y = −3

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có

x+2y=m+32x3y=m2x+4y=2m+62x3y=mx+2y=m+37y=m+6x=5m+97y=m+67

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)=5m+97;m+67

Lại có x + y = −3 hay 5m+97+m+67=3  5m + 9 + m + 6 = −21

  6m = −36  m = −6

Vậy với m = −6 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x + y = −3


Câu 4:

Cho hệ phương trình 3xy=2m+1x+2y=m+2 (m là tham số). Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x − y = 1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

3xy=2m+1x+2y=m+26x2y=4m+2x+2y=m+27x=3m+4x+2y=m+2x=3m+473m+47+2y=m+2x=3m+472y=7m+1473m+47x=3m+47y=5m+57

hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)=3m+47;5m+57 

Để x – y = 1 thì 3m+475m+57=1  8m – 1 = 7  8m = 8  m = 1

Vậy với m = 1 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x − y = 1


Câu 5:

Cho hệ phương trình 2x+y=5m1x2y=2. Có bao nhiêu giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x2  2y2 = 2

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

2x+y=5m1x2y=2y=5m12xx25m12x=2y=5m12x5x=10mx=2my=m1

Thay vào x2  2y2 = 2 ta có

x2  2y2 = 2(2m2)  2(m  1)2 = 2 2m2 + 4m = 0m=0m=2

Vậy m  {−2; 0}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận