Chuyên đề Toán 12 Bài 1 Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, vectơ trong hệ trục Oxyz có đáp án

  • 493 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho  a2;2;0,b2;2;0,c2;2;2.

Giá trị của a+b+c  bằng

Xem đáp án

Ta có a+b+c=2;6;2  nên  a+b+c=22+62+22=44=211.

Chọn D.


Câu 2:

Trong không gian Oxyz cho hai điểm  A1;2;3, B1;0;1.

Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là:

Xem đáp án

Tọa độ trọng tâm tam giác là:  xG=11+03=0yG=2+0+03=23zG=3+1+03=43G0;23;43.

Chọn B.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(1;2;3) trên mặt phẳng (Oyz) là

Xem đáp án

Chú ý: Hình chiếu của điểm M(x;y;z) lên mặt phẳng (Oyz) là  M'0;y;z.

Ta có M0;2;3  là hình chiếu của điểm A1;2;3  trên mặt phẳng (Oyz).

Chọn A.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, góc giữa hai vectơ ivàu=3;0;1  

Xem đáp án

Ta có i=1;0;0vàu=3;0;1 , áp dụng công thức tính góc giữa hai vectơ,

ta có:  i,u=i,ui.u=31.2=32.

Suy ra góc giữa hai vectơ cần tìm là  i,u=150o.

Chọn D.


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a=1;2;4,  b=x0;y0;z0  ) cùng phương với vectơ a . Biết vectơ b  tạo với tia Oy một góc nhọn và b=21.  Giá trị của tổng x0+y0+z0  bằng

Xem đáp án

Ta có a,b  cùng phương nên ta có  b=k.a=k;2k;4k;k0

Lại có b=21.  suy ra  k2+4k2+16k2=21k=1k=1.

Với k=1  ta có b=1;2;4,  suy ra góc giữa b và Oy thỏa mãn

cosb,Oy=b.jb.j, trong đó  b.j=2<0.

 

Suy ra góc tạo bởi b  và Oy là góc tù. Suy ra k=1  không thỏa mãn.

Với k=1  ta có b=1;2;4,  suy ra góc giữa b và Oy thỏa mãn

cosb,Oy=b.jb.j, trong đó  b.j=2>0.

 

Suy ra góc tạo bởi b  và Oy là góc nhọn. Vậy k=1 thỏa mãn.

Do đó b=1;2;4. Suy ra  x0+y0+z0=1+24=3.

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận