Số phức, các phép toán với số phức

  • 672 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số phức \[z = a + bi\;\] có phần thực là:

Xem đáp án

Phần thực của số phức z là a.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số phức \[z = \sqrt 2 i - 1\] có phần thực là:

Xem đáp án
Số phức\[z = \sqrt 2 i - 1 = - 1 + \sqrt 2 i\] có phần thực là −1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hai số phức \[z = a + bi,z' = a + b'i\] bằng nhau nếu:

Xem đáp án
Hai số phức \[z = a + bi,z' = a + b'i\] bằng nhau nếu \[b = b'\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Số phức liên hợp của số phức \[z = a - bi\] là:

Xem đáp án

Số phức liên hợp của số phức \[z = a - bi\] là \[\bar z = a + bi\].

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án
Ta có \[\left| z \right| = \left| {\bar z} \right|\]nên B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận