Trắc nghiệm Bất phương trình mũ và bất phương trình Logarit có đáp án

  • 1496 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 0,3x2+x>0,09

Xem đáp án

0,3x2+x>0,090,3x2+x>0,32x2+x2<02<x<1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình 2017log2x4log29

Xem đáp án


Câu 4:

Bất phương trình log4x23x>log29x có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Xem đáp án

Điều kiện: x23x>09x>0xx3>0x<9x>3x<0x<9x<03<x<9

log4x23x>log29x12log2x23x>log29xlog2x23x>2log29xlog2x23x>log29x2x23x>8118x+x215x>81x>8115x>275

Kết hợp với điều kiện xác định ta có bất phương trình có tập nghiệm là: 275<x<9

Mà xZx6;7;8

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình log0,3x>log0,33

Xem đáp án

BPT x>0x<3  (do  0<0,3<10<x<3

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận