Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác có đáp án (Mới nhất)

  • 1258 lượt thi

  • 141 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương trình 2sinx1=0  có tập nghiệm là

Xem đáp án
Ta có:  2sinx1=0sinx=12sinx=sinπ6x=π6+k2πx=5π6+k2πk
Chọn A

Câu 2:

Phương trình cotx+3=0  có các nghiệm là

Xem đáp án

Ta có:cotx+3=0cotx=3cotx=cotπ6x=π6+k.π  k .

Chọn D


Câu 3:

Phương trình sinx=cosxcó số nghiệm thuộc đoạn π;π  

Xem đáp án

Ta có sinx=cosxtanx=1x=π4+kπ , (k ).

Theo đề xπ; πππ4+kππ54k34 .

kk1; 0 .

Vậy có  nghiệm thỏa yêu cầu bài toán
Chọn C

Câu 4:

Số nghiệm trên đoạn 0;2π của phương trình sin2x2cosx=0  

Xem đáp án

Ta có:sin2x2cosx=02sinxcosx2cosx=02cosxsinx1=0

cosx=0sinx=1x=π2+kπ,k.

Nghiệm trên đoạn 0;2π  ứng với 0π2+kπ2π12k32 .

k  nên chọn k=0 , k=1 .

Vậy trên đoạn 0;2π phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Chọn C


Câu 5:

Nghiệm của phương trình lượng giác: 2sin2x3sinx+1=0 thỏa điều kiện 0x<π2  là

Xem đáp án

2sin2x3sinx+1=0sinx=1sinx=12x=π2+k2πx=π6+k2πx=5π6+k2π;k.

Vì 0x<π2nên chỉ có nghiệm x=π6 .

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận