Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số

  • 965 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Biết hệ phương trình 2x+by=abx+ay=5có nghiệm x = 1; y = 3. Tính 10(a + b)

Xem đáp án

Thay x = 1; y = 3 vào hệ ta có

2.1+b.3=ab.1+a.3=5a3b=23a+b=53a9b=63a+b=510b=13a+b=5b=110a=1710

Vậy a=1710;b=110thì hệ phương trình có nghiệm  x = 1; y = 310(a + b) = 16

Đáp án: B


Câu 2:

Biết hệ phương trình 3ax+y=b2ax2by=3có nghiệm x = −1; y = −2. Tính 14(a – b)

Xem đáp án

Thay x = −1; y = −2 vào hệ ta có:

3a1+2=b2.a12b2=33a2=b2a+4b=3b=23a2a+423a=3b=23a14a=11a=1114b=23.1114a=1114b=514

Vậy a=1114;b=514thì hệ phương trình có nghiệm  x = −1; y = −2

14(a – b) = 14.-1114-514 = −16

Đáp án: C


Câu 3:

Cho hệ phương trình x+2y=m+32x3y=m(m là tham số). Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x + y = −3

Xem đáp án

Ta có

x+2y=m+32x3y=m2x+4y=2m+62x3y=mx+2y=m+37y=m+6x=5m+97y=m+67

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) =5m+97;m+67  

Lại có x + y = −3 hay 5m+97+m+67=35m + 9 + m + 6 = −21

6m = −36m = −6

Vậy với m = −6 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x + y = −3

Đáp án: A


Câu 4:

Cho hệ phương trình3xy=2m+1x+2y=m+2(m là tham số). Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x − y = 1

Xem đáp án

Ta có

3xy=2m+1x+2y=m+26x2y=4m+2x+2y=m+27x=3m+4x+2y=m+2x=3m+473m+47+2y=m+2x=3m+472y=7m+1473m+47x=3m+47y=5m+57

hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) =3m+47;5m+57  

Để x – y = 1 thì3m+475m+57=18m – 1 = 78m = 8  m = 1

Vậy với m = 1 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x − y = 1

Đáp án: C


Câu 5:

Cho hệ phương trình 2x+y=5m1x2y=2. Có bao nhiêu giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x2  2y2 = 2

Xem đáp án

Ta có 2x+y=5m1x2y=2

y=5m12xx25m12x=2y=5m12x5x=10m

x=2my=m1

Thay vào x2  2y2 = 2 ta có

x22y2=2(2m)22(m1)2 =22m2+4m=0m=0m=2    

Vậy m {−2; 0}

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận