Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 6)

  • 4083 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=2cotx1+cos2x là

Xem đáp án

Chọn B

Hàm số xác định xkπcos2x1xkπ2xπ+k2πxkπxπ2+kπxkπ2,k.


Câu 2:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng π2;π?

Xem đáp án

Chọn B

Theo tính chất, hàm số y = tanx đồng biến trên từng khoảng xác định.


Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình cos2x + 3sinx - 2 = 0 là

Xem đáp án

Chọn D

cos2x+3sinx2=02sin2x+3sinx1=0sinx=1sinx=12x=π2+k2πx=π6+k2πx=5π6+k2π .


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận