Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 7)

  • 4147 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giải phương trình sin 3x = cos x

Xem đáp án

Chọn C

sin3x=cosx(D=)sin3x=sinπ2x3x=π2x+k2π3x=ππ2x+k2π(k)4x=π2+k2π2x=π2+k2π(k)x=π8+kπ2x=π4+kπ(k).


Câu 2:

Giải phương trình cos x + sin x = 0

Xem đáp án

Chọn D

D = R.

cosx+sinx=02sinx+π4=0sinx+π4=0x+π4=kπx=π4+kπ.


Câu 3:

Giải phương trình 3+3tanx=0là?

Xem đáp án

Chọn C

Điều kiện: cosx0xπ2+kπ,(k).

3+3tanx=0tanx=33x=π6+kπ,(k).

Câu 4:

Tìm điều kiện xác định của hàm số y = sin x. cot x

Xem đáp án

Chọn A

Điều kiện: sinx0xkπ,(k).


Câu 5:

Tìm nghiệm của phương trình 2sin2x3sinx+1=0thỏa điều kiện: 0x<π2

Xem đáp án

Chọn D

2sin2x3sinx+1=0sinx=1sinx=12x=π2+k2πx=π6+k2πx=5π6+k2π(k)

0x<π2nên x=π6.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận