Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 7)

  • 669 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 2:

Một chất điểm chuyển động theo phương trình s(t)=10+t+9t2t3 trong đó s tính bằng mét, t tính bằng giây. Thời gian để vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất (tính từ thời điểm ban đầu) là

Xem đáp án
Chọn B

v(t)=s'(t)=3t2+18t+1. Dễ thấy hàm số v(t) là hàm bậc hai có đồ thị dạng parabol với hệ số a = -3 < 0. Do đó vmax đạt tại đỉnh I(3;28) của parabol.

Vậy thời gian để vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất t = 3(s)3.

Câu 3:

Nghiệm của phương trình 2x1=14 

Xem đáp án
Chọn B
2x1=14x1=log214x=1

Câu 4:

Hệ phương trình x+2|y|=0x2xy2x+y+3=0 có nghiệm là

Xem đáp án
Chọn A

Ta có x2xy2x+y+3=0(x+y+3)(1x)=0

Với x = 1 => hệ vô nghiệm khi đó

Hệ x+2|y|=0x+y=3y0x+2y=0x+y=3y<0x2y=0x+y=3x=6y=3x=2y=1 (TM) .

Câu 5:

Cho hai số phức z1=1+2i và z2=34i. Điểm biểu diễn của số phức z1z2 là điểm nào dưới đây?

Xem đáp án
Chọn B

z1z2=1+2i(34i)=2+6i.

Điểm biểu diễn của số phức z1z2 là điểm P(-2;6).

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận