Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 7686 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dãy số un thỏa mãn limun2020=1. Giá trị của lim un bằng

Xem đáp án

lim un2020=1lim un2020=1lim un=2021. 

Vậy chọn phương án C.


Câu 2:

limn2+2nn+1 bằng

Xem đáp án

Ta có limn2+2nn+1=lim1+2n1n+1n2. 

lim1+2n=1>0lim1n+1n2=01n+1n2>0,nlim1+2n1n+1n2=+.

Vậy chọn phương án B.


Câu 3:

Cho hai dãy số un,vn thỏa mãn lim un=4 lim vn=-8 Giá trị của lim unvn bằng

Xem đáp án

lim unvn=lim unlim vn=48=4.

Vậy chọn phương án D.


Câu 4:

limnn2+3 bằng

Xem đáp án

limnn2+3=lim1n1+3n2=01+0=0.

Vậy chọn phương án A.


Câu 5:

lim 5n bằng

Xem đáp án

Do 5>1 nên lim 5n=+.

Vậy chọn phương án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận