Bài tập Số phức cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 6121 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm tất cả các nghiệm của phương trìnhz2 + 2z +5 = 0.

Xem đáp án

Đáp án C.

Bấm máy tính ra nghiệm x=-1±2i


Câu 2:

Cho hai số phức z=a+bi, z'=a'+b'i (a,b,a',b')

Tìm phần ảo của số phức zz'.

Xem đáp án

Đáp án A.

 .

Vậy phần ảo là (ab'+ba').


Câu 3:

Đường nào dưới đây là tập hợp các các điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng phức thỏa mãn điều kiện z-i=z+i ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Gọi z=x+yi khi đó điều kiện trở thành .

Như vậy quỹ tích là một đường thẳng


Câu 4:

Cho số phức z¯=3-2i. Tìm phần thực và phần ảo của z.

Xem đáp án

Đáp án là C.

z¯=3-2i suy ra z=3+2i.

Phần thực và phần ảo của z lần lượt là: 3 & 2.


Câu 5:

Cho hai số thực x, y thỏa mãn phương trình x + 2i =3 + 4yi. Khi đó, giá trị của x và y là:

Xem đáp án

Đáp án là C.

Phương trình tương đương x=3y=12 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận