Chuyên đề Toán 12 Bài 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của môđun số phức có đáp án

  • 347 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho số phức z  thỏa mãn z34i=1. Môđun lớn nhất của số phức z  bằng

Xem đáp án

Chọn B

Cho số phức z  thỏa mãn trị tuyệt đối z - 3 - 4i = 1. Môđun lớn nhất của số phức z  bằng (ảnh 1)

Gọi M(x;y), I(3;4) là các điểm biểu diễn lần lượt cho các số phức z; 3 + 4i. Từ giả thiết z34i=1MI=1

Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn giả thiết là đường tròn tâm I(3;4), bán kính r = 1.

Mặt khác z=OM. Mà OM đạt giá trị lớn nhất bằng OI + r, khi M là giao điểm của đường thẳng OM với đường tròn tâm I(3;4), bán kính r. Hay M185;245

Do đó, maxz=OI+r=5+1=6, khi z=185+245i

Câu 2:

Trong các số phức z  thỏa mãn z24i=z2i, số phức z có môđun nhỏ nhất là

Xem đáp án

Chọn C

Trong các số phức z  thỏa mãn trị tuyệt đối z - 2 - 4i = trị tuyệtđối z - 2i, số phức z có môđun nhỏ nhất là (ảnh 1)

Đặt z=x+yi x,y. Khi đó z24i=z2ix+y4=0 d

Vậy tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là đường thẳng d

Do đó z=OM nhỏ nhất khi M là hình chiếu của O trên d

Suy ra M(2;2)  hay z = 2 + 2i


Câu 3:

Cho số phức z thỏa mãn z+3+z3=10. Giá trị nhỏ nhất của z

Xem đáp án

Chọn B

Gọi F13;0, F23;0 có trung điểm là O(0;0). Điểm M  biểu diễn số phức z

Theo công thức trung tuyến thì z2=OM2=MF12+MF222F1F224

Ta có MF12+MF22MF12+MF2222=50

Đẳng thức xảy ra khi 

MF1=MF2MF1+MF2=10M4;0M4;0minz=502364=4

Khi z = 4i  hoặc z = -4i


Câu 4:

Xét số phức z  thỏa mãn 4z+i+3zi=10. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z

Xem đáp án

Chọn D

Gọi A(0;-1), B(0;1) đoạn thẳng AB  có trung điểm O(0;0) . Điểm M biểu diễn số phức z

Theo công thức trung tuyến z2=OM2=MA2+MB22AB24

Theo giả thiết 4MA+3MB=10. Đặt MA=aMB=104a3

Khi đó MAMB=107a3AB=26107a647a167

Ta có MA2+MB2=a2+104a32=5a82+369

Do 3675a824705a8257649 nên

MA2+MB24MA2+MB226049z1z28149z97

Đẳng thức z=1 khi z=±2425+725i. Đẳng thức z=97 khi z=97i

Vậy tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z là 167

Câu 5:

Cho z  là số phức thay đổi thỏa mãn z2+z+2=42. Trong mặt phẳng tọa độ gọi M, N là điểm biểu diễn số phức z và z¯. Giá trị lớn nhất của diện tích tam giác OMN là

Xem đáp án

Chọn D

Đặt z=x+yix,yz¯=xyi

Gọi F12;0, F22;0, Mx;y, Nx;y lần lượt là các điểm biểu diễn các số phức 2;2;z;z¯

Do M, N là điểm biểu diễn số phức zz¯ nên suy ra M, N  đối xứng nhau qua Ox.

Khi đó SΔOMN=xy

Ta có F1F2=2c=4c=2. Theo giả thiết ta có MF1+MF2=42, tập hợp điểm M  thỏa điều kiện trên là elip có trục lớn 2a=42a=22; trục bé 2b=2a2c2=284=4b=2

Nên elip có phương trình E:x28+y24=1

Do đó 1=x28+y242x28.y24=xy22SΔOMN=xy22

Đẳng thức xảy ra khi x=2y=2

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận