Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 3)

  • 8768 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: lim 2n+1=lim n2+1n=.


Câu 2:

Tính limn2+4?

Xem đáp án

Chọn A

Ta có limn2+4=limn2.1+4n2=.


Câu 3:

Cho các dãy số un,  vn và limun=a,limvn=+ thì limunvn bằng

Xem đáp án

Chọn B

Dùng tính chất giới hạn: cho dãy số un,vn và limun=a,  limvn=+ trong đó a hữu hạn thì limunvn=0


Câu 4:

Tính lim2n+11+n được kết quả là

Xem đáp án

Chọn A

Ta có lim2n+11+n=limn2+1nn1n+1=lim2+1n1n+1=2+00+1=2

Câu 5:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án

Chọn A

Ta có: nếu |q| < 1 thì lim qn=0.

Trong các đáp án, chỉ có 13<1 nên lim13n=0.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sói Lucky
00:36 - 20/03/2023

câu 2 đáp án ?