Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 9)

  • 8879 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Giá trị của limx13x22x+1  bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có limx13x22x+1=3.122.1+1=2.


Câu 3:

Cho các hàm số f, g có giới hạn hữu hạn khi x dần tới x0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các hàm số f, g có giới hạn hữu hạn khi x dần tới x0 thì: limxx0fx+gx=limxx0fx+gx.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận