Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 15)

  • 8321 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Biết -2; a; 6 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Giá trị của a bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để -2; a; 6 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng thì:

(-2) + 6 = 2a

Û 2a = 4

Û a = 2.


Câu 2:

Cho cấp số cộng (un). Công thức nào sau đây dùng để tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng đã cho?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức dùng để tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng đã cho là: Sn=n22u1+n1d.


Câu 3:

Cho cấp số cộng (un) có u7 = 27 và u20 = 79. Tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng này bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức tổng quát các số hạng của cấp số cộng (un) là un = u1 + (n - 1).d

Ta có: u7 = 27 và u20 = 79

Nên suy ra được hệ phương trình

.u1+6d=27  u1+19d=7913d=52      u1+6d=27d=4           u1=276dd=4            u1=276.4d=4u1=3

Từ đây ta áp dụng công thức dùng để tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng đã cho là: Sn=n22u1+n1d

Với n = 30 ta đượcSn=3022.3+301.4=1830.


Câu 4:

 lim2n1n3+5 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có lim2n1n3+5=lim2n21n31+5n3=01=1.

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD. Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

Xem đáp án
Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành  (ảnh 1)

M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD nên suy ra MN là đường trung bình của ∆SAD.

Từ đó MN // AD // BC Þ MN // (SBC) (1)

O, N lần lượt là trung điểm của BD, SD nên suy ra ON là đường trung bình của ∆SBD.

Từ đó ON // SB Þ ON // (SBC) (2)

Từ (1) và (2) nên suy ra (OMN) // (SBC).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận