Trắc nghiệm Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận có đáp án (Mới nhất)

  • 398 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số  y=fx có  limx+fx=1 và  limxfx=1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Xem đáp án

Theo định nghĩa về tiệm cận, ta có:

=  limx+fx=1y=1 là TCN.

= limxfx=1y=1 là TCN. Chọn C.


Câu 2:

Cho hàm số  y=fx có  limx+fx=0 và  limxfx=+. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Ta có   limx+fx=0y=0 là TCN.

Đáp án B sai vì chọn hàm  y=12x;x112x;x1.

Vậy ta chỉ có đáp án C đúng. Chọn C.


Câu 3:

Cho hàm số  y=fx có  limx+fx=0 và  limx0+fx=+. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Theo định nghĩa về tiệm cận, ta có:

l  limx+fx=0    y=0 là TCN.

l limx0+fx=+    x=0 là TCĐ. Chọn B.


Câu 4:

 Cho hàm số  y=fx có  limx+fx=0 và  limx0+fx=+. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án
Theo định nghĩa về tiệm cận, ta có:
 limx+fx=0    y=0 là TCN.
 limx0+fx=+    x=0 là TCĐ. Chọn B.

Câu 5:

Cho hàm số  y=fx có  limxfx=1 và  limx1+fx=+. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Theo định nghĩa về tiệm cận, ta có:

 limxfx=1    y=1là TCN.

  limx1+fx=+    x=1  là TCĐ. Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận