Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 11)

  • 8825 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 1; u4 = 64. Tính công bội q của cấp số nhân.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho cấp số nhân (un) có số hạng tổng quát là un = u1.qn - 1.

u1 = 1; u4 = 64 nên ta có hệ phương trình

u1=1      u1.q3=64q3=64q=4.


Câu 2:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án
Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0? (ảnh 1)

Câu 3:

Tính I=limnn2+2n21.

Xem đáp án
. Tính  I= lim n(căn n^2+2- căn n^2-1 (ảnh 1)

Câu 4:

Cho một cấp số cộng (un) có u1=13 , u8 = 26. Tìm công sai d.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức tổng quát các số hạng của cấp số cộng (un) là un = u1 + (n - 1).d

Ta có: , u8 = 26 nên ta có hệ phương trình

u1=13         u1+7d=267d=773d=113.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH ^ (ABC), H Î (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH  (ABC), H  (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Kẻ SH ^ (ABC)

Áp dụng định lý Pytago vào các tam giác vuông SHA, SHB, SHC

AH=SA2SH2BH=SB2SH2CH=SC2SH2

Mà SA = SB = SC nên ta có AH = BH = CH

Với tam giác ABC vuông tại B thì để thỏa mãn điều kiện AH = BH = CH thì H là trung điểm của AC.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận