Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 22)

  • 8344 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tìm m để hàm số fx=x3x+12   khi x3m                       khi   x=3 liên tục trên tập xác định.

Xem đáp án

Lời giải

Chọn B

Để hàm số y=fx liên tục trên tập xác định thì hàm số phải liên tục tại x=3.

Ta có: limx3fx=limx3x3x+12=limx3x3x+1+2x3=limx3x+1+2=4.

f3=m 

Để hàm số đã cho liên tục tại x=3 thì limx3fx=f3m=4.


Câu 2:

Tính tổng S=0,3+0,32+0,33+....+0,3n+...

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có S=0,3+0,32+0,33+....+0,3n+...=0,310,3=37


Câu 3:

Tìm khẳng định đúng:

Xem đáp án

Lời giải

Chọn D


Câu 4:

Cho phương trình x57x4+3x2+2=0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời giải

Chọn B

y=fx=x57x4+3x2+2 là hàm đa thức nên liên tục trên R.

Lại có: f1=1;f0=2;f1=1 

f1.f0=2<0f0.f1=2<0 

 Phương trình fx=0 có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng 1;2 phương trình fx=0 có ít nhất 2 nghiệm thuộc khoảng 1;3..


Câu 5:

Biết limx1+3x+ax+1= thì giá trị của a thỏa mãn:

Xem đáp án

Lời giải

Chọn C

Ta có: limx1+x+1=0 x>1 thì x+1>0.

Để limx1+3x+ax+1= thì limx1+3x+a=3+a<0a<3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận