Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 24)

  • 8882 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Giới hạn nào dưới đây có kết quả bằng 1 ?

Xem đáp án

Chọn B

limx1x2+3x+2x+1=limx1x+1x+2x+1=limx1x+2=1


Câu 2:

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 12;14;...;1n+12n;... có giá trị bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Lời giải

Chọn A.

Cấp số nhân có công bội q=12 u1=12.

Vậy Sn=u11qn1q=12.112n1+12=13112n.

Vậy tổng là limSn=13.


Câu 3:

limx1+x2+1x1 có giá trị bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Lời giải

Chọn D.

Do limx1+x1=0  và x1>0  khi x1+; limx1+x2+1=2 nên limx1+x2+1x1=+.


Câu 4:

 lim2018n+3 có giá trị bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Lời giải

Chọn A.

lim2018n+3=lim2018n1+3n=0.


Câu 5:

limx13x có giá trị bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Lời giải

Chọn C.

limx13x=3.1=3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận