Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 18)

  • 8883 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho 2 dãy số (an), (bn) với an=1nn, bn=1n. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: anbn=1n. Do đó không tồn tại limanbn.


Câu 2:

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với giới hạn còn lại?

Xem đáp án

Chọn B

Vì lim3n+13n3=lim1nn+2=lim1+5n65n=1

Còn lim1+nn1=1


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Xem đáp án

Chọn B

Mệnh đề A đúng theo định lí về giới hạn vô cực.

Mệnh đề B chỉ đúng với q thỏa mãn q>1 còn với q<-1  thì không tồn tại giới hạn dãy số qn.

Mệnh đề CD đúng theo kết quả của giới hạn đặc biệt.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A

Theo định nghĩa giới hạn ta chọn đáp án đúng là A


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

Xem đáp án

Chọn B

limqn=0 nếu q<1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận