Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 17)

  • 8808 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Theo định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số (SGK ĐS11-Chương 4) thì limqn=0q<1.


Câu 2:

Cho hai dãy số u(n) và v(n)có số hạng tổng quátun=2n1n+1vn=23nnvới . Tính limun+vn .

Xem đáp án

Ta có:

limun=lim2n1n+1=limn21nn1+1n=2.

limvn=lim23nn=limn2n3n=3.

Theo định lý: Nếu limun=a; limun=a (với a,  b) thì  limun+vn=a+b.

Vậy limun+vn=2+3=1.


Câu 3:

Tính giới han lim2n+13n+2

Xem đáp án

Ta có: lim2n+13n+2=lim2+1n3+2n=23.


Câu 5:

Cho ba dãy số: un  ;  vn  ;  wn với un=12n; vn=π3n; wn=3n4n+1, với n1. Trong ba dãy số đã cho, có bao nhiêu dãy số có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án

Ta thấy: limqn=0 nếu q<1 ; limqn=+ nếu q>1. Do đó:

Ÿ limun=lim12n=0   vì 0<12<1

Ÿ limvn=limπ3n=+ π3>1 

Ÿ limwn=lim3n4n+1=lim14.34n=0 0<34<1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận