Chuyên đề Toán 12 Bài 3 Dạng 4: Vị trí tương đối có đáp án

  • 469 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x+11=y3=z51  và mặt phẳng P:3x3y+2z6=0.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đường thẳng d  nhận u=1;3;1  làm một vectơ chỉ phương.

Mặt phẳng P  nhận n=3;3;2  làm một vectơ pháp tuyến.

Do u.n0  và hai vectơ này không cùng phương nên đường thẳng d cắt và không vuông góc với (P).

Chọn A.


Câu 2:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng có phương trình d:x21=y11=z11  và mặt phẳng P:x+my+m21z7=0 với m là tham số thực. Tìm m sao cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (P).

Xem đáp án

Đường thẳng d  có vectơ chỉ phương là u=1;1;1  và mặt phẳng P  có vectơ pháp tuyến là n=1;m;m21 .

d//Punu.n=01+mm2+1=0m2m2=0m=1m=2

Thử lại ta thấy với m=2  thì  dP(loại). Vậy m=1 .

Chọn B.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y24=z31  và mặt phẳng α:xy+2z5=0 , mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có d:x=1+2ty=2+4tz=3+t, t .

Xét hệ phương trình: x=1+2t               1y=2+4t              2z=3+t                 3xy+2z5=0   *

Thay (1), (2), (3) vào (*) ta được 1+2t2+4t+23+t5=0 .

Phương trình này có vô số nghiệm.

Do đó, đường thẳng d nằm trong mặt phẳng α .

Chọn B.


Câu 4:

Tọa độ giao điểm M của đường thẳng d:x124=y93=z11  và mặt phẳng P:3x+5yz2=0  

Xem đáp án

Gọi M4t+12;3t+9;t+1d .

Ta có MP34t+12+53t+9t+12=0t=3 .

Suy ra M0;0;2 .

Chọn B.


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng P:x+2yz1=0, Q:2x+yz+2=0

và hai đường thẳng Δ1:x2=y11=z+12, Δ2:x1=y21=z12 .

Đường thẳng  song song với hai mặt phẳng P,Q  và cắt Δ1,Δ2  tương ứng tại H,K . Độ dài đoạn HK bằng

Xem đáp án

Ta có u=nP,nQ=1;1;3 .

Gọi H2t;1+t;1+2t; Km;2m;1+2m

HK=m2t;1mt;2+2m2t

song song với 2 mặt phẳng P,Q  nên HK=ku  nên

m2t1=1mt1=2+2m2t3

Tính ra được m=27; t=37 . Suy ra HK=8117 .

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận