Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 19)

  • 8346 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Xem đáp án

Lời giải

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được khái niệm giới hạn của dãy số

Theo định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số :

limvn=a nếu limvna=0


Câu 2:

Cho limun=4, limvn=1. Khi đó limunvnbằng

Xem đáp án

Lời giải

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được định lý về giới hạn hữu hạn.

Ta có: limunvn=41=5.


Câu 3:

Trong các kết quả sau, kết quả nào sai ?

          Nếu limun=a limvn=b thì

Xem đáp án

Lời giải

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được định lí về giới hạn hữu hạn

Theo định lý về giới hạn hữu hạn, ta có: limunvn=ab (nếu b0).


Câu 4:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Xem đáp án

Lời giải

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được định nghĩa dãy số dẫn tới vô cực.

Theo định nghĩa giới hạn vô cực:

Ta nói dãy số un có giới hạn + khi n+, nếu un có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.


Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

Xem đáp án

Lời giải

 Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được một số giới hạn đặc biệt.

 Ta có limqn=0 nếu q<1 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận