Chuyên đề Toán 12 Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số có đáp án

  • 601 lượt thi

  • 151 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=x3+3x29x+15. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

Xem đáp án

Tập xác định D=

Ta có   y'=3x2+6x9

Cho y'=0x=1x=3 .

Cho hàm số  y=x^3+3x^2-9x+15. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai? (ảnh 1)

Từ bảng biến thiên, mệnh đề C sai.

Chọn C.


Câu 2:

Các khoảng nghịch biến của hàm số  y=x4+2x24

Xem đáp án

Tập xác định D= .

Ta có  y'=4x3+4x

y'=0x=0x=±1

Bảng biến thiên của hàm số y=x4+2x24  như sau

Các khoảng nghịch biến của hàm số y=-x^4+2x^2-4 là (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên 1;0  và 1;+  .

Chọn A.


Câu 3:

Cho hàm số y=x1x+2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Tập xác định D=\2 .

Ta có y'=3x+22>0,xD  nên hàm số y=x1x+2  đồng biến trên từng khoảng của miền xác định.

Chọn D.


Câu 4:

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

Xem đáp án

Tập xác định .D=

Ta có y=x32xy'=3x22<0,x

Vậy hàm số y=x32x  nghịch biến trên R.

Chọn A.


Câu 5:

Cho hàm y=x26x+5 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Tập xác định  D=;15;+

Ta có  y'=x3x26x+5>0,x5;+

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 5;+ .

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận