Số trung bình cộng, số trung vị. Mốt. Phương sai và độ lệch chuẩn

  • 637 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thống kê một điểm kiểm tra 45 phút của 40 học sinh của một lớp 10 năm học 2017 - 2018 cho ta kết quả như sau:

 

 

3

5

7

9

10

6

8

3

4

6

5

7

8

10

 

 

 

9

3

6

4

7

8

9

10

6

9

7

4

5

3

 

 

 

3

7

9

6

10

8

7

5

4

8

9

7

 

 

 

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

+ Các giá trị khác nhau: x1=3, x2=4, x3=5, x4=6, x5=7, x6=8, x7=9, x8=10 A đúng.

+ Giá trị x7 = 9 xuất hiện 6 lần  Tân số là 6  B đúng.

 

+ Giá trị x8= 10 xuất hiện 4 lần  Tần suất là 410 hay 10% C đúng  D sai.

 

Đáp án D.


Câu 2:

Cho bảng phân bố tần số sau:

Lớp

[20;25)[25;30)[30;35)[35;40)[40;45)

Cộng

Tần số

2

7

15

8

3

35

a) Trong các giá trị sau đây, giá trị nào gần nhất với số trung bình của bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Ta bổ sung thêm một cột ghi giá trị đại diện của mỗi lớp:

Lớp

[20;25)[25;30)[30;35)[35;40)[40;45)

Cộng

Tần số

2

7

15

8

3

35

Giá trị đại diện

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

 

Áp dụng công thức ta tìm được số trung bình:

x=22,5.2+27,5.7+32,5.15+37,5.8+42,5.33532,93

Đáp án là D.


Câu 3:

Cho bảng phân bố tần số sau:

Lớp

[20;25)[25;30)[30;35)[35;40)[40;45)

Cộng

Tần số

2

7

15

8

3

35

b) Trong các giá trị sau đây, giá trị nào gần nhất với độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Công thức tính số trung bình

x¯=22,5.2+27,5.7+32,5.15+37,5.8+42,5.335=32,93

Công thức độ lệch chuẩn

s2=22,5-32,932.2+27,5-32,932.7+32,5-32,932.1535+37,5-32,932.8+42,5-32,93235=24,82

Suy ra s4,97.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Một nhà thực vật học đo chiều dài của 74 chiếc lá cây và trình bày mẫu số liệu dưới dạng bảng phân bố tần số sau (đơn vị xen-ti-mét).

a) Trong các giá trị sau đây, giá trị nào gần nhất với số trung bình của bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Ta bổ sung thêm một cột ghi giá trị đại diện của mỗi lớp:

Lớp

Tần số

Giá trị đại diện

[5,45;5,85)

5

5,65

[5,85;6,25)

9

6,05

[6,25;6,65)

15

6,45

[6,65;7,05)

19

6,85

[7,05;7,45)

16

7,25

[7,45;7,85)

8

7,65

[7,85;8,25)

2

8,05

Cộng

74

 

Áp dụng công thức ta tìm được số trung bình :

x=5,65.5+6,05.9+6,45.15+6,85.19+7,25.16+7,65.8+8,05.2746,8

Đáp án là D.


Câu 5:

Một nhà thực vật học đo chiều dài của 74 chiếc lá cây và trình bày mẫu số liệu dưới dạng bảng phân bố tần số sau (đơn vị xen-ti-mét).

b) Trong các giá trị sau đây, giá trị nào gần nhất với độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Công thức số trung bình

x=6,65.5+6,05.9+6,45.15+6,85.19+7,25.16+7,65.8+8,05.2746,8

Công thức độ lệch chuẩn

s2=5,65-6,82.5+6,05-6,82.9+6,45-6,82.1574+6,85-6,82.19+7,25-6,82.8+8,05-6,82.274=0,3473

Suy ra s0,589

b)   Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận