Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 11)

  • 1939 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) x2+3x32=8(x1)

Xem đáp án

b) x2+3x32=8(x1)x25x24=0

= 25 + 4.24 = 121

x1  =  8x2  =    3


Câu 3:

c) x42x28=0

Xem đáp án

c) x42x28=0

Đặt t = x2 (t 0)
Phương trình trên trở thành:
t22t8=0
t = 4 hay t = -2
Với t = 4 thì x = ±2

Câu 4:

d) 2x  +3y=113x  5y=31

Xem đáp án

d) 2x  +3y=113x5y=316x  +  9y  =    336x10y  =  622x  +  3y  =    1119y=952x  +  3y  =    11y=5x  =  2y  =5


Câu 5:

Cho hàm số: y  =  x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (D): y=12x3. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D) bằng phép toán.

Xem đáp án

Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D) bằng phép toán.

Phương trình hoành độ giao điểm: 

x2  =  12x    3  2x2+  x  6=  0  x  =2  hay  x  =  32

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (D) là: (2;4) và (32;    94)

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận