Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 13)

  • 1936 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) x23x=2x

Xem đáp án

a) x23x=2xx25x=0xx5=0x=0x5=0x=0x=5

Vậy phương trình ban đầu có 2 nghiệm: x = 0; x = 5

Câu 2:

b) x44x245=0

Xem đáp án

b) x44x245=0

Đặt t=x20

Ta được: t24t45=0

Giải ra ta được:  t1=9 (nhận); t2=5(loại)

Với t = 9 thì x2=9x=±3

Vậy phương trình ban đầu có 2 nghiệm x=±3


Câu 3:

c) 2x+5y8=03x+2y1=0

Xem đáp án

c) 2x+5y8=03x+2y1=02x+5y=83x+2y=16x+15y=246x4y=22x+5y=8y=2x=1y=2

Vậy (x = -1; y = 2)


Câu 5:

b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Xem đáp án

b) (P): y=12x2 và (d): y=x+4

Phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (d) là: 

12x2=x+4

Giải ra ta tìm được: tọa độ giao điểm giữa (P) và (d) là:  (-2; 2) và (4; 8)

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận