Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 4)

  • 1935 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) 2x+y=5x+y=3

Xem đáp án
b) 2x+y=5x+y=3 giải hệ tìm được ( x= 2; y=1)

Câu 3:

Cho phương trình (ẩn x): x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0 (1)

a) Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm

Xem đáp án

a) Phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 2 = 0 vô nghiệm khi Δ<0

4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8 < 0 m > 94

Câu 4:

b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x­1, x2 thỏa mãn x1.x2=2(x1+x2)

Xem đáp án

b) Phương trình x2 – ( 2m – 1)x + m2 – 2 = 0 có nghiệm khi Δ0 4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8<0 Û m94

Khi đó ta có x1+x2=2m1, x1x2=m22

x1.x2=2(x1+x2)m22=2(2m1)m24m=0m=0   TMm=4KTM
Kết luận

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận