Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 12)

  • 1937 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giải các phương trình và hệ phương trình:
a) 3x2 – 4x +1 = 0

Xem đáp án
a) 3x2 – 4x + 1 = 0
Ta có a + b + c = 0 hoặc tính được = 4
x1=1;    x2=ca=13

Câu 2:

b) x4 – 5x2 – 36 = 0

Xem đáp án
b) x4 – 5x2 – 36 = 0  Đặt t = x2 (t0)
Phương trình trở thành: t2 – 5t – 36 = 0
Tính = 169
t1=9 (nhận); t2= 4 (loại)
t=9x2=9x=± 9=± 3
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 3 ; x2 = – 3

Câu 3:

c) 3x+2y=35x+3y=10

Xem đáp án

c) 3x+2y=35x+3y=109x+6y=910x+6y=20x=113x+2y=3...x=11y=15


Câu 4:

d) (2x – 3)2 = 4x + 9

Xem đáp án

d) (2x – 3)2 = 4x + 9 4x2 – 12x + 9 = 4x + 9

     ...4x(x – 4) = 0...x = 0 hay x = 4

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận