Trắc nghiệm Các định nghĩa có đáp án (Thông hiểu)

  • 216 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Khi đó:

Xem đáp án

Ba điểm A, B, C thẳng hàng nếu và chỉ nếu véc tơ  AB cùng phương véc tơ AC

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Vì ABCD là hình bình hành nên độ dài các cạnh đối bằng nhau, do đó các đáp án A, B, D đều đúng.

AC=BD sai do ABCD là hình bình hành nên hai đường chéo chưa chắc bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho 3 điểm phân biệt A, B, C. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng nhất ?

Xem đáp án

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai trong các véc tơ tạo thành từ 3 điểm đó cùng phương.

Do đó cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho vec tơ a. Mệnh đề nào sau đây đúng

Xem đáp án

Cho vec tơ a, có vô số vec tơ u cùng hướng và cùng độ dài với vec tơ a. Nên có vô số vectơ u mà u=a

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho tam giác đều ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Ta có tam giác đều ABC AB,BC không cùng hướng ABBC

Do đó A sai, B đúng và C, D cũng đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận