Trắc nghiệm Hàm số lũy thừa có đáp án

  • 1831 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Hàm số y=x2-41+5 có tập xác định là

Xem đáp án

Điều kiện xác định của hàm số y=x2-41+5 là  x2-4>0[x<-2x>2

Suy ra tập xác định của hàm số là: D=-;-22;+

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y=x2-3x-42-3

Xem đáp án

Vì 2-3Z hàm số xác định x2-3x-4>0[x>4x<-1

Vậy TXĐ của hàm số là: D=-;-14;+

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tập xác định D của hàm số y=x4-3x2-4-2 là:

Xem đáp án


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=2x-x+42017

Xem đáp án

2017Z+ nên hàm số xác định khi và chỉ khi 2x-x+4 xác định x-4

Vậy D=[-4;+)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận