Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (Nhận biết)

  • 1725 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong một hình đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của tất cả bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Hình đa diện lồi cũng là hình đa diện nên mỗi cạnh của nó là cạnh chung của đúng 2 mặt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho bốn hình sau đây. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Khối đa diện A là khối chóp tứ giác.

Khối đa diện D không phải là khối đa diện lồi.

Khối đa diện B, C là khối đa diện lồi.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho phép vị tự tâm O tỉ số k0 biến điểm M thành điểm M’. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Phép vị tự tâm O tỉ số k biến điểm M thành M’ nếu OM'=kOM

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho phép vị tự tâm O tỉ số k0 biến điểm M thành điểm M’. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Phép vị tự tâm O tỉ số k biến điểm M thành M’thì OM'=kOM

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho phép vị tự tâm O tỉ số k < 0 lần lượt biến điểm M, N thành điểm M’, N’. Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D sai vì: M'N'=k.MNM'N'=kMNM'N'=k.MN(k<0)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận