Trắc nghiệm Cộng, trừ và nhân số phức có đáp án (Nhận biết)

  • 1573 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hai số phức z = a + bi; z’ = a’ + b’i. Chọn công thức đúng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tìm số phức w=z12z2, biết rằng z1=1+2i và z2=23i

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cho hai số phức z1=57i và z2=2+3i. Tìm số phức z=z1+z2

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

z=z1+z2=57i+2+3i=5+2+7+3i=74i


Câu 5:

Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học của số phức z=12i3+i2+6i

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: z=12i3+i2+6i

36ii2i22+6i=3i

Do đó z=3iP3;1 biểu diễn số phức z.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Khánh

C

1 tháng trước

Chi Do An

Bình luận


Bình luận