Hệ tọa độ trong không gian

  • 1834 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Véc tơ đơn vị trên trục Oy là:

Xem đáp án

Véc tơ j là véc tơ đơn vị của trục Oy.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Ta có: i=j=k=1 nên B đúng và các đáp án còn lại sai.

Đáp án còn lại là: B


Câu 3:

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Ta có:  i.j=j.k=k.i=0 nên các đáp án A, B, D đều đúng.

Đáp án C sai vì tích vô hướng hai véc tơ là một số, không phải một véc tơ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điểm Mx;y;z nếu và chỉ nếu:

Xem đáp án

Điểm  M( x,y,z)OM=x.i+y.j+z.k

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nếu có OM=a.i+b.k+c.j thì điểm M có tọa độ:

Xem đáp án

OM=a.i+b.k+c.j=a.i+c.j+b.k nên M (a,c,b)

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận