Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện (nhận biết)

  • 2813 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có n + 1 đỉnh (gồm đỉnh S và n đỉnh của đa giác đáy), n + 1 mặt (1 mặt đáy và n mặt bên) và 2n cạnh (n cạnh bên và n cạnh đáy)

Do đó chỉ có ý A đúng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

Xem đáp án

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt (ví dụ các đỉnh của hình tứ diện)

Không tồn tại 1 đỉnh nào đó của đa diện nào đó là đỉnh chung của ít hơn 3 mặt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hãy chọn cụm từ hoặc từ cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn ………….số đỉnh của hình đa diện ấy”

Xem đáp án

Hình tứ diện có 6 cạnh và 4 mặt nên số cạnh của tứ diện lớn hơn số đỉnh của nó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hãy chọn cụm từ hoặc từ cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn ………….số mặt của hình đa diện ấy”

Xem đáp án

Hình tứ diện có 6 cạnh và 4 đỉnh nên số cạnh của tứ diện lớn hơn số mặt của nó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?

Xem đáp án

Quan sát bốn hình, có hình C có cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, vậy hình này không phải khối đa diện.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận