Trắc nghiệm Khái niệm về thể tích khối đa diện (nhận biết)

  • 2825 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho khối chóp có thể tích V, diện tích đáy là S và chiều cao h. Chọn công thức đúng:

Xem đáp án

Công thức tính thể tích khối chóp V=13Sh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phép vị tự tỉ số k > 0 biến khối chóp có thể tích V thành khối chóp có thể tích V’. Khi đó:

Xem đáp án

Phép vị tự tỉ số k > 0 biến khối chóp có thể tích V thành khối chóp có thể tích V’. Khi đó V'V=k3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho khối chóp tam giác S.ABC, trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’. Khi đó:

Xem đáp án

Nếu A’, B’, C’ là ba điểm lần lượt nằm trên các cạnh SA, SB, SC của hình chóp tam giác S.ABC thì: VS.A'B'C'VS.ABC=SA'SA.SB'SB.SC'SC

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nếu một khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng B và cạnh bên bằng h thì có thể tích là:

Xem đáp án

Thể tích khối lăng trụ đã cho là: V = Bh

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận