Trắc nghiệm Ôn tập chương (nhận biết)

  • 2818 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bát diện đều có mấy đỉnh?

Xem đáp án

Hình bát diện đều có 6 đỉnh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SAABC và SA = a . Tính thể tích khối chóp S.ABC

Xem đáp án

Ta có: SA=a,SΔABC=a234. Suy ra thể tích

VS.ABC=13SA.SΔABC

   VS.ABC=a3312

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có n + 1 đỉnh và n + 1 mặt, 2n cạnh nên chỉ có A đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một hình chóp tứ giác đều có mấy mặt đối xứng:

Xem đáp án

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông, hình chiếu của đỉnh S trên đáy trùng với tâm đáy.

Hình chóp S.ABCD có các mặt đối xứng là SAC,SBD,SGI,SHJ với G, H, I, J lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận