Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (Vận dụng)

  • 1642 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách chọn ra ba đỉnh từ các đỉnh của một hình lập phương để thu được một tam giác đều?

Xem đáp án

Nối các đường chéo của các mặt ta được 2 tứ diện đều không có đỉnh nào chung

Mỗi tứ diện đều có 4 mặt là 4 tam giác đều. Nên tổng cộng có 8 tam giác đều.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hình đa diện đều loại {4;3} có cạnh bằng a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Khối đa diện đều loại {4;3} là hình lập phương. Khối lập phương có 6 mặt là hình vuông cạnh a.

Diện tích một mặt là a2 

Vậy tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó là: S=6a2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hình bát diện đều cạnh 2. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình bát diện đó. Khi đó S bằng:

Xem đáp án

Bát diện đều là hình có 8 mặt là tam giác đều, các mặt là tam giác đều cạnh 2.

Diện tích một mặt là S=2234=3

Vậy tổng diện tích các mặt của hình bát diện đó là 83

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tính tổng diện tích tất cả các mặt của khối đa diện đều loại {3;5} có các cạnh bằng 1

Xem đáp án

Khối đa diện đều loại {3;5} là khối 20 mặt đều.

Khối 20 mặt đều thì 1 mặt là tam giác đều cạnh bằng 1 có diện tích một mặt bằng: S=34

Vậy diện tích tất cả các mặt của khối đa diện là S'=20.34=53

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Diện tích toàn phần của hình bát diện đều cạnh bằng 2a là:

Xem đáp án

Tam giác đều có cạnh bằng 2a có diện tích S=342a2=a23

Vậy diện tích toàn phần của bát diện đều là 8a23

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận