Trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 1460 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mặt phẳng (P) có vec tơ pháp tuyến n0 thì giá của n:

Xem đáp án


Câu 2:

Hai vec tơ không cùng phương a,b được gọi là cặp vec tơ chỉ phương (VTCP) của (P) nếu giá của chúng:

Xem đáp án


Câu 4:

Nếu hai vec tơ a,b là cặp vec tơ chỉ phương của mặt phẳng (P) thì:

Xem đáp án

Hai vec tơ không cùng phương a,b được gọi là cặp vec tơ chỉ phương (VTCP) của (P) nếu giá của chúng nằm trong (P) hoặc song song với (P)

Từ định nghĩa ta thấy hai vec tơ đó muốn là cặp VTCP thì chúng phải không cùng phương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho a,b là cặp VTCP của mặt phẳng (P). Chọn kết luận sai?

Xem đáp án

Một mặt phẳng có vô số VTPT nên A đúng.

Vec tơ a,b là một VTPT của (P) nên mọi vec tơ cùng phương với nó đều là VTPT của (P), do đó B đúng, C sai.

Hai vec tơ muốn là VTCP của mặt phẳng thì chúng phải không cùng phương nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận