11 câu trắc nghiệm: Phép chia số phức có đáp án

  • 1876 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghịch đảo của số phức z = 1 - 2i là

Xem đáp án

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Số phức z = 1+3i1-2i  bằng

Xem đáp án

Ta có

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) + 1 - i = 2i là

Xem đáp án

Ta có: z(1 + 2i) + 1 - i = 2i 

 z(1 + 2i) = -1 + 3i

Do đó:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là

Xem đáp án

Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn D 


Câu 5:

Phần thực và phần ảo của số phức z = - 1+i1-i là 

Xem đáp án

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy phần thực và phần ảo của z là 0 và -1

Chọn C 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận