16 câu trắc nghiệm: Số phức có đáp án

  • 2190 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai. 

Xem đáp án

Số phức liên hợp của z = 2 – 2i là  z = 2 + 2i nên khẳng định C là sai. 

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho số phức z = -1 + 3i. Phần thực, phần ảo của z là

Xem đáp án

Ta có z = -1 + 3i => z= -1 - 3i

Vậy phần thực và phần ảo của z là -1 và -3.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Tìm các số thực x, y sao cho (x  2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

Xem đáp án

Ta có (x – 2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy x = -3, y = 1.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Hai số phức z1=x-2i,  z2=2+yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi

Xem đáp án

Ta có z1 = x + 2i. Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy x= 2, y = 2. Chọn đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận