19 câu trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện có đáp án

  • 4736 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Khối đa diện có các mặt là những tam giác thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Cách 1: Ta có thể dùng các phản ví dụ để loại dần các mệnh để sai. Tứ diện (có 4 đỉnh, 4 mặt và 6 cạnh) ta thấy ngay mệnh đề B và D sai.

Từ hình bát diện đều (có 6 đỉnh, 8 mặt) ta thấy mệnh đề A sai.

Cách 2: Ta có thể vận dụng công thức (2) ở trên. Thay p = 3 ta có: 3m = 2c.

Vậy m phải là số chẵn.


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1 : Câu C luôn đúng ( theo lí thuyết).

Từ hình tứ diện suy ra câu B đúng.

Từ hình hộp suy ra câu D đúng.

Vậy câu A sai.

Cách 2 : Nếu m = 4 thì c = 6. Do đó nếu c = 7 thì m ≥ 5.

Vì mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt, nên c ≥ (5.3)/2 ≥ 7 vô lí.

Vậy mệnh đề A sai


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách 1: Dễ tìm các phản ví dụ để tạo mệnh đề A, C, D

Cách 2: Ta có thể sử dụng công thức Ơle: d + m – 2 = c suy ra B là mệnh đề đúng.


Câu 4:

Trong các hình sau đây, hình nào là hình đa diện?

Xem đáp án

Đáp án C

Hình A có một cạnh là cạnh chung của bốn mặt, các hình B, D có cạnh chỉ thuộc một mặt nên không phải hình đa diện.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Hình tứ diện có 4 mặt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Số Con Cằc
09:01 - 23/12/2022

Câu 9 thấy hơi sai sai, không biết có bị hiểu nhầm không. Thấy cả B và D đều đúng