46 câu trắc nghiệm Ôn tập Giải tích 12 có đáp án

  • 2420 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 80 phút

Câu 1:

Tìm m để y=x3-3x2+mx-1 có hai điểm cực trị tại x1, x2 thỏa mãn x12+ x22=3

Xem đáp án

Chọn A

y'=3x2-6x+m.

Hàm số có hai cực trị khi y' = 0 có hai nghiệm phân biệt :

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


Câu 3:

Tìm m để phương trình |x3+3x2-9x+2|=m có 6 nghiệm phân biệt

Xem đáp án

Vẽ đồ thị hàm số y=x3+3x29x+2 (C)

Giữ phần đồ thị (C) phía trên trục Ox, lấy đối xứng phần đồ thị (C) dưới trục Ox qua trục Ox.

Bỏ phần đồ thị dưới trục Ox ta được đồ thị y=x3+3x29x+2.

Dựa vào đồ thị ta có đáp án A.


Câu 4:

Tìm m để hàm số y=-x3+(2m+1)x2-(m2-3m+2)x-4 có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía so với trục tung

Xem đáp án

y'=-3x2+2(2m+1)x-m2+3m-2

Để hàm số đã cho có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía so với trục tung khi và chỉ khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm x1, x2 trái dấu.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn A


Câu 5:

Tìm m để hàm số y=x3-3mx2+12x-2 nghịch biến trên khoảng (1; 4)

Xem đáp án

Chọn D

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận