Trắc nghiệm Bất phương trình mũ và bất phương trình Logarit có đáp án (Nhận biết)

  • 1717 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 5x+115>0

Xem đáp án

Ta có: 5x+115>05x+1>15=51x+1>1x>2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x22x8

Xem đáp án

2x22x82x22x23

 Vì 2>1x22x3x22x30x1;3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 12x2

Xem đáp án

12x22x2x1x1S=;1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 2x1>1161x

Xem đáp án

2x1>1161x2x1>241x2x1>24x

x1>4xx+4x1>0x2x+4x>0

Vì x2x+4>0 nên suy ra x>0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x+2<14x

Xem đáp án

2x+2<14x2x+2<22x2x+2<22x

Vì 2>1x+2<2x3x<2x<23

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ;23

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lê Khánh

V

5 tháng trước

Văn Tuấn Hùng

Bình luận


Bình luận