18 câu trắc nghiệm: Tích phân có đáp án

  • 3670 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tích phân 0e3x2-7x+1x+1dx có giá trị bằng

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta chọn đáp án A


Câu 2:

Cho hai tích phân: aπa-asin2xdx và aπa-acos2xdx, π2>a>0Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B.


Câu 3:

Tính  0ax(3-x)3dx.

Xem đáp án

Đặt: t = 3 - x ⇒ dt = - dx .

Khi x = 0 thì t = 3, khi x = a thì t = 3-a.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Tính tích phân02a a-x dx,  a>0.

Xem đáp án

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B.


Câu 5:

Tính tích phân I=12eln2x+1xdx.

Xem đáp án

Đặt t = lnx ⇒ dt = (1/x)dx . Khi x = 1 thì t = 0, khi x = 2e thì t = 1+ln2. Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

5 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận